Rigspolitichefen: Aftalen giver os mulighed for at styrke indsatsen mod terror og rocker- og bandemiljøet

Den nye flerårige aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi for 2016-2019 skaber rammerne for et stærkere politi. Med aftalen bliver der bl.a. tilført ressourcer til en markant styrkelse af indsatsen mod terror og en styrkelse af den politimæssige indsats i Danmarks grænseområder.

– Den nye flerårsaftale ser jeg som udtryk for stor tillid til politiet, organisationens moderniseringsstrategi og til vores faglige anbefalinger om, hvordan terror- og kriminalitetsudfordringerne håndteres bedst muligt. Aftalen giver os mulighed for at styrke den højt prioriterede indsats mod terror i både det åbne politi og PET. Samtidig kan vi videreføre og videreudvikle indsatserne mod indbrudskriminalitet, rocker- og bandemiljøet, bekæmpelsen af organiseret og grænseoverskridende kriminalitet samt den tryghedsskabende indsats i særligt udsatte boligområder, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Aftalen sikrer, at politiets operative mandskabskapacitet kan øges henover en 4-årig periode. Det skal blandt andet ske gennem et øget optag på politiskolen, ved optimering af opgavevaretagelsen inden for beredskab, efterforskning og borgerbetjening samt gennem et bevillingsløft, der gør det muligt at ansætte nye medarbejdere, som kan varetage nogle af de funktioner, som i dag varetages af polititjenestemænd.

– Det er en aftale, som sikrer, at vi hurtigt og fleksibelt kan flytte indsatserne efter udviklingen i kriminalitets- og trusselsbilledet. Aftalen betyder også, at vi skal have et fortsat betydeligt fokus på at frigøre yderligere ressourcer, både ved effektiviseringer og ved at frigøre politiansatte fra opgaver, som andre medarbejdere kan løse, siger Jens Henrik Højbjerg.

Aftalen giver blandt andet mulighed for en bedre it-understøttelse af de operative opgaver. Mobile it-løsninger skal sikre, at den indledende sagsbehandling kan ske ude på gernings- og skadesstederne, og det bliver muligt ude i patruljebilerne at få adgang til relevant information om de områder, der patruljeres i. Samtidig fortsætter udviklingen af en analyseplatform, der skal understøtte det analytiske politiarbejde.

Som en del af aftalen ændres politiets uddannelsesstruktur, og der etableres i regi af Politiskolen et nyt uddannelsescenter i Vestdanmark. Fremover kommer politiuddannelsen til at bestå af en 2-årig grunduddannelse kombineret med efterfølgende muligheder for faglig differentiering, specialisering og videreuddannelse.

– Vi sikrer en god, hurtig og fleksibel grunduddannelse, som vores medarbejdere kan bygge videre på med et forbedret og målrettet videreuddannelsesprogram. Med et højt kompetenceniveau, en unik politifaglighed og øget mulighed for specialisering vil danske politifolk fortsat være blandt verdens allerbedst uddannede, siger rigspolitichefen.