Nu vender medarbejderaktierne tilbage

af

Det er et savnet personalegode, der snart vender tilbage til de danske arbejdspladser. Medarbejderaktier har været afskaffet siden 2011, men ser nu ud til at blive genindført, hvis man skal tro et udkast til lovforslag, som regeringen netop har sendt i høring. Ganske fornuftigt, mener skatteekspert.

– Medarbejderaktieordninger er et vigtigt element i tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere i mange virksomheder. Det er derfor godt, at det nu gøres mere fleksibelt at tildele medarbejderaktier, så det ikke får skattemæssige konsekvenser, inden gevinsterne rent faktisk realiseres, siger Deloittes ekspert i personskat Richardt Tabori Kraft.

Konkret foreslås det, at den ansatte kan modtage aktier, køberetter og tegningsretter til aktier til en værdi svarende til højst 10 pct. af årslønnen. Tildelingen kan ske uden skattemæssige konsekvenser.

– Humlen i det nye forslag er, at beskatningen udskydes til det tidspunkt, hvor medarbejderen sælger aktierne. En fortjeneste beskattes da som aktieindkomst med 27 pct. op til 50.600 kr. og 42 pct. for beløb derover. Marginalskatten på medarbejderaktieordninger reduceres således fra 56 pct. i dag til 42 pct., såfremt forslaget altså vedtages, siger Richardt Tabori Kraft.

Den foreslåede ordning svarer som udgangspunkt til de tidligere regler, der blev afskaffet i 2011. Dengang var der dog krav om, at selskabets revisor eller advokat skulle attestere de aftaler, som selskabet og de ansatte indgik om tildeling af medarbejderaktier, og at aftaler og attester skulle indsendes til SKAT. Dette foreslås ikke genindført.

– I stedet skal selskaberne fremover foretage en markering i indkomstregisteret af tildelte købe- og tegningsretter. Selskaberne skal endvidere indberette en række oplysninger til SKAT om udnyttelse af købe- og tegningsretterne og om direkte tildelte aktier, siger Richardt Tabori Kraft.

Det er endvidere en betingelse, at aktierne ydes af arbejdsgiverselskabet eller et hermed koncernforbundet selskab, og at der er tale om aktier i enten arbejdsgiverselskabet eller et koncernforbundet selskab.

– Selskabet kan selv afgøre, om alle ansatte eller kun nogle ansatte skal have tilbud herom. Der er altså stadig tale om et eftertragtet gode, siger Richardt Tabori Kraft.

Virksomheder, der er i gang med at etablere aktieordninger, bør ifølge Richardt Tabori Kraft afvente den endelige vedtagelse af de nye regler.