Hesalight-stifter idømt syv års fængsel for groft bedrageri

,

af

Østre Landsret idømt i dag syv års fængsel til Hesalight-stifter Lars Nørholt.

Lars Nørholt var tiltalt for fem strafbare forhold, begået i forskellige perioder fra oktober 2014 til oktober 2016.

Tiltalen omfattede blandt andet bedrageri af særlig grov beskaffenhed ved i flere af selskabets årsrapporter i perioden at have medtaget hensigtserklæringer fra kunder og falske kontrakter m.v., der uretmæssigt blev medtaget i regnskaberne for at formå 6 kapitalstærke investorer til at købe erhvervsobligationer i selskabet for et betydeligt millionbeløb, samt mandatsvig af særlig grov beskaffenhed ved at have foranlediget, at selskabet udover løn m.v. til den tidligere direktør betalte den pågældendes private udgifter for et samlet beløb på godt 61 mio. kr. Der var endvidere rejst tiltale mod den tidligere direktør for skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed ved kort før selskabets konkurs at have givet instruks om at lade to betalinger på omkring i alt 3.3 mio. kr. fra udenlandske kunder gå ind på en konto, der ikke tilhørte selskabet, for at unddrage eller forsøge at unddrage selskabets kreditorer selskabets ejendele eller fordringer, hvoraf der blev indbetalt omkring 1.8 mio. kr. Endelig var Lars Nørholt tiltalt for momssvig af særlig grov karakter ved i forening med en bogholder at have afgivet urigtige oplysninger over for SKAT om selskabets momsforhold, hvorved selskabet med urette fik udbetalt et tocifret millionbeløb.

Ved byrettens dom, der blev afsagt den 24. januar 2019, blev den tidligere direktør i det væsentlige dømt i overensstemmelse med tiltalen, svarende til strafbare forhold for godt 400 mio. kr., og idømt syv års fængselssraf. Han blev endvidere idømt en tillægsbøde på godt 15 mio. kr., samt i medfør af straffelovens § 79 frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed indtil videre. Der skete endvidere konfiskation af et betydeligt millionbeløb, dels hos den pågældende selv, dels hos vedkommendes ægtefælle samt hos et spansk selskab.

Landsretten stadfæstede ved sin dom helt overordnet byrettens dom, men han blev desuden kendt skyldig i strafbare forhold for yderligere omkring 200 mio. kr. Fængselsstraffen, tillægsbøden og rettighedsfrakendelsen blev stadfæstet, mens der for så vidt angår konfiskationen ud over et stort millionbeløb blev konfiskeret to ejendomme på Mallorca.